X

Válaszd ki az országod

Hungary (Magyar)Hungary (Magyar) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Válaszd ki a pénznemet

Ft Hungarian forint $ US Dollar Euro
X

Válaszd ki az országod

Hungary (Magyar)Hungary (Magyar) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Válaszd ki a pénznemet

Ft Hungarian forint $ US Dollar Euro

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

KezdőlapÁltalános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Madarász László E.V. 2040 Budaörs, Hajnal utca 4. (adószám: 65489426-1-51, VIES – Uniós adószám: HU65489426, nyilvántartási szám: 15934478, elérhetősége: info@silverhost.hu, weboldal: https://www.silverhost.hu, telefon: +36-30-201-6113) mint Szolgáltató jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az általa nyújtott szolgáltatásokat, az általa biztosított szolgáltatások igénybevételére jogosultak körét, valamint az általa biztosított szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

1. Fogalommeghatározások

1.1. Szolgáltató: Madarász László E.V. 2040 Budaörs, Hajnal utca 4. (adószám: 65489426-1-51, VIES – Uniós adószám: HU65489426, nyilvántartási szám: 15934478, elérhetősége: info@silverhost.hu, weboldal: https://www.silverhost.hu, telefon: +36-30-201-6113)

1.2. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek Webtárhely, Játékszerver, Weboldal készítés Szolgáltatásokra.

1.3. Megrendelőlap: A Szolgáltató által kialakított online szerződéskötési felületnek a megrendeléssel kapcsolatos adatokat és paramétereket tartalmazó oldalai.

1.4. Előfizető: a Megrendelőlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely magyarországi lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik, soha nem volt még kitiltva a https://www.silverhost.hu oldalról, cselekvőképes, elmúlt 16 éves, kiskorúság esetén a törvényes képviselője írásos beleegyezését eljuttatja a Szolgáltatónak, regisztrációjával elfogadja jelen ÁSZF-t és a Szolgáltatást igénybe veszi.

1.5. Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelőlapból áll.

1.6. Szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2.§ lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatás valamint az Eker. tv. 2.§ jc) pontjában meghatározott felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az Előfizető által előfizetett Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki jellemzőkkel (adatállomány kapacitás, processzor teljesítmény, virtuális memória, stb.) bíró tárhely és/vagy felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás igénybevételét biztosítja Előfizetőnek.

Az Előfizető nem kezeli vagy karbantartja az alapul fekvő szerver infrastruktúrát, azonban kezeli és karbantartja az elérhetővé tett tárhely és/vagy felhőalapú számítástechnikai szolgáltatást, az arra telepített programokat, levelezést és egyéb állományokat.

1.7. Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett árazás. Az árak alanyi adómentesek.

1.8. Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.

1.9. Online ügyfélkapu: Szolgáltató által biztosított felület, melyen Előfizető a Szolgáltatással, számlázással és egyéb kapcsolattartással összefüggő teendőit online el tudja végezni. Elérési címe: https://www.silverhost.hu

2. Szolgáltatási feltételek

2.1. Szolgáltató a szerződés keretében az Előfizetőnek a Szolgáltatási csomagnak megfelelő műszaki paraméterű (tárhely kapacitás, processzor, memória, stb.) Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja. Szolgáltató éves 99%-os rendelkezésre állással biztosítja a Szolgáltatás elérését. Ennek keretében a Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardver- és szoftvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezeti feltételeket kínál. A Szolgáltatás igénybevétele webtárhely bérlése esetében Keyhelp Control Panel webkiszolgáló felületen keresztül, Játékszerver bérlése esetén Pterodactyl Control Panel felületen keresztül, valamint online ügyfélkapu felületen keresztül történik.

2.2. Szolgáltató a Szerződés alapján a következő műszaki feltételek biztosítását vállalja a webtárhely szolgáltatás bérlés esetében elérhető email fiókok tekintetében: pop3, imap, smtp, webmail elérés, email átirányítás.

2.3. Előfizető a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- vagy szoftvereszköz felett, csak a megrendelt Szolgáltatás felett szerez a Szerződésben meghatározott terjedelmű rendelkezési jogot. Előfizető jogosult a Szolgáltatás keretében az előfizetett virtuális infrastruktúrán programokat telepíteni és futtatni, de ezen tevékenysége során nem folytathat a Büntető Törvénykönyvbe ütköző vagy egyébként jogellenes cselekményt.

2.4. Előfizető tudomásul veszi, hogy részére a Szolgáltató a Szolgáltatás alapjául szolgáló informatikai eszközökhöz fizikai hozzáférést nem biztosít, az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetőek számára.

2.5. Az Előfizető felel azért, hogy a Szolgáltatás keretében általa feltöltött vagy egyéb módon létrehozott adatairól (fájlok, adatbázisok, email, stb.) biztonsági mentést készítsen. Biztonsági mentés készítésére több lehetőség is rendelkezésre áll: Keyhelp Control Panel mentés, FTP elérés, phpMyAdmin adatbázis export, Pterodactyl Control Panel mentés. Szolgáltató szerver oldali adatmentést a szolgáltatáson kívüli díjmentes lehetőségként biztosítani kívánja az Előfizető részére napi rendszerességgel 5 napra visszamenőleg, de ennek elmaradásáért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

2.6. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 6 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma fél évente nem haladhatja meg a 24 órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.

2.7. Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról az Előfizetőt a munka megkezdését megelőzően legalább 24 órával a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban a Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.

2.8. Amennyiben a Szolgáltatás szünetelése Szolgáltatónak felróható okból következik be, úgy Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, az alábbiak szerint. A díjvisszatérítés mértéke a vállalt rendelkezésre állás alul teljesítése után 1%-os alul teljesítésenként az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó havidíj 10%-a, de legfeljebb összesen az adott havi havidíj 100%-a. Hosszabb díjfizetési időszak esetén havidíj alatt az időszaki díj egy hónapra arányos része értendő, így például éves díjfizetés esetén havidíj alatt az éves díj 1/12 része értendő. Szolgáltató a díjvisszatérítést az Előfizető ügyfélrendszerben vezetett egyenlegén írja jóvá, az Előfizető kérésére.

2.9. Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy amennyiben valamely funkció vagy komponens „Beta”, „Próbaüzem” vagy hasonló jelzéssel üzemel, az ilyen funkció még nem esett át teljes körű tesztelésen, ezek működése nem garantált. A vállalt rendelkezésre állás vagy más szolgáltatási szint az ilyen funkciókra, illetve komponensekre nem terjed ki.

2.10. Szolgáltató a kötbér mértékén túl a Szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért nem felel.

2.11. Amennyiben Szolgáltatónak felróható hibából adódó szünetelés időtartama

- folyamatos szünetelés esetén egy alkalommal a 24 órát, vagy

- egymást követő 3 hónapon belül a 48 órát

meghaladja, az a Szerződés Szolgáltató általi súlyos megszegését jelenti. Ilyen esetben Előfizető a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

2.12. Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Szolgáltató átalány kártérítést köteles fizetni Előfizető részére. Az átalány kártérítés összege megegyezik a Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj, előre fizetés esetén a díjnak az adott hónapra eső összegével. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztés miatt keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

2.13. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

2.14. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatási Csomagok működési paraméterei korlátozottak, túlhasználat nem megengedett, nagyobb vagy kisebb értékű működési paraméterek igénybevételére csakis Szolgáltatási Csomag váltása útján nagyobb vagy kisebb működési paraméterekkel rendelkező Szolgáltatási Csomag rendelésének útján van lehetőség.

2.15. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személy(ek)re át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése a Szerződés súlyos megszegésének minősül és arra hivatkozva Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2.16. A Szolgáltatás részletes technikai feltételeit, szolgáltatásminőségi követelményeit, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási szolgáltatásokat (ideértve a karbantartási ablakokat is) a Szolgáltatás honlapja tartalmazza. Szolgáltató jogosult e technikai paraméterek egyoldalú módosítására, az alábbiak szerint:

- ha a módosítás alapjaiban érinti a Szolgáltatás jellemzőit, úgy azokat Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint jogosult egyoldalúan módosítani;

- ha a módosítás nem érinti alapjaiban a Szolgáltatás jellemzőit, azokat Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, külön bejelentési kötelezettség nélkül.

2.17. Szolgáltató jogosult (de nem köteles) az Előfizető által futtatott programokat a törvényességi szempontok betartása miatt időközönként ellenőrizni. Amennyiben észleli, hogy az Előfizető megsérti a Magyar Köztársaság szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályait vagy más a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, és a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

2.18. A Szolgáltató és az Előfizető minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozására. A Szolgáltató a Szolgáltatások futtatását biztosító szerverek védelme és folyamatos elérhetősége érdekében. A hálózatból indított támadások elhárítása érdekében a Szolgáltató különböző védelmi rendszereket üzemeltet, de ennek ellenére is előfordulhatnak a hálózati támadások okozta Szolgáltatás ingadozások, Szolgáltatás kiesések, melyekből eredő károkért a Szolgáltató felelőssége kizárható.

2.19. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részleges vagy teljes korlátozására, amennyiben biztonsági incidenst észlel, melynek forrása az Előfizető Szolgáltatása. Ilyen biztonsági incidensnek számítanak többek között az alábbi esetek: spammelés, adathalász weboldal kiszolgálása, kártékony program terjesztése, hálózati támadásban való részvétel.

2.20. Az Előfizetőnek felróható okból az Előfizető tevékenyésge:

- Szolgáltatóval szembeni tevékenysége, magatartása kártékony, kártevő vagy

- Szolgáltatóval szembeni tevékenysége, magatartása társadalmi normákon túlmutat, emberi méltóságot és/vagy a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát sérti vagy

- más olyan szolgáltató, amely a Szolgáltató tevékenységi körével összefüggő szolgáltatását a Szolgáltató által biztosított és a Szolgáltató által kapcsolattartásra használt felületeken hirdeti vagy

- más olyan szolgáltató, amely a Szolgáltató tevékenységi körével összefüggő szolgáltatását a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatás útján működtetett felületen hirdeti és/vagy feltünteti vagy

- eleget tesz jelen Szerződés 4.1 pontjában foglaltak valamelyikének

az a Szerződés Előfizető általi súlyos megszegését jelenti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja jelen Szerződés 4.8 és 5.9 pontjai alapján.

2.21. Az Előfizető jogosult segítséget kérni a Szolgáltatótól bérelt Szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Szolgáltató által biztosított közösségi csatornákon keresztül, mely segítségnyújtásokért a Szolgáltató külön díjat számolhat fel, amelyet a Szolgáltató az Előfizetőnek kiszámláz. Külön díj ellenében nyújtott segítség is előrefizetett szolgáltatás, amely tevékenység akkor veszi kezdetét amikor annak ellenértékét az Előfizető a Szolgáltató felé rendezte a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján.

2.22. Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

3. Díjfizetés

3.1. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján. Az esetleges egyszeri díjakat Szolgáltató azok felmerülését követő következő díjbekérőben számlázza ki Előfizetőnek.

3.2. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 7 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt állít ki.

3.3. Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:

- bankkártyás fizetéssel,

- kriptovalutával történő fizetés,

- banki átutalással történő fizetés,

- PayPal fizetéssel.

3.4. PayPal és bankkártyás fizetési szolgáltató a PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata, 22-24, Boulevard Royal, 2449, LUXEMBOURG, Luxembourg, telefonszám: +352 26 63 91 00, weboldal: http://www.paypal.com).

3.5. Bankkártyás fizetési szolgáltató a Stripe Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata, 22-24, Boulevard Royal, 2449, LUXEMBOURG, Luxembourg, telefonszám: +352 26 63 91 00, weboldal: https://www.stripe.com).

3.6. Kriptovalutával történő fizetés szolgáltatója a CoinPayments Inc. (808 Nelson St, Vancouver, British Columbia V6Z 2H2, CA, telefonszáma: +1 778 990 9110, weboldal: https://www.coinpayments.net).

3.7. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató az Előfizető számára papír alapú vagy annak megfelelő számlát állít ki.

3.8. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

3.9. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő papír alapú számlát állít ki a díjról. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy papír alapú számlát Szolgáltató az Előfizető részére az Előfizető által a regisztráció során megadott adatok alapján állítja ki és azt PDF formátumban az Előfizető által a regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg az Előfizető részére.

3.10. Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 7 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető emailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

A megrendelése során választott díjfizetési időszakonként fizeti előre a szolgáltatás díját, amelyről díjbekérőt állítunk ki a számlázási időszak előtt legalább 5 nappal. Ha vannak egyszeri díjak, akkor azok a következő díjbekérőn lesznek kiszámlázva. Csak Forint (HUF) pénznemben fogjuk a fizetést a számlát is ilyen pénznemben állítjuk ki. A számla papír alapú melyet PDF csatolt dokumentumként a regisztrációkor megadott adatokkal és e-mail címre küldünk ki, mely kinyomtatása előtt kérjük gondoljon környezetére. A díjbekérőn szereplő határidőig kell fizetni, lehetősége van bankkártyás fizetéssel, PayPal fizetéssel rendezni számláját. Ha jóváírtuk az összeget, kiállítjuk a hiteles számlát. Ha esetleg nem kapta meg a díjbekérőt, azonnal jeleznie kell számunkra.

4. Felelősség

4.1. Előfizető a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Előfizető felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS, egyéb visszaélés - Abuse).

4.2. Előfizető felelős az általa telepített programok biztonságáért. Minden elvárhatót megtesz az általa telepített programok biztonsági frissítéséért, a programok feltörésének megakadályozására.

4.3. Előfizető köteles az általa létrehozott felhasználói fiókoknak biztonságos jelszavakat megadni és a jelszavakat felelősen használni, hogy harmadik, illetéktelen fél tudomására ne kerüljenek. Az esetleges jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért az Előfizető felel.

4.4. Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Az Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

4.5. Előfizető minden elvárható módon köteles akadályozni azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. A Szolgáltató szoftvergyártó, kiadó, egyéb jogtulajdonos vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

4.6. Bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Előfizető kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

4.7. A Megrendelőlap esetleges eltérő rendelkezése hiányában Szolgáltató előző bekezdés körébe nem tartozó, Szolgáltató felelősségi körébe tartozó káreseményekért való felelőssége is korlátozott, az legfeljebb az Előfizető által a Szerződés alapján Szolgáltatónak fizetendő 3 havi rendszeres díj összegéig terjed.

4.8. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életben, testi épségben, egészségben okozott károkra valamint, a Szerződés Előfizető általi súlyos megsértésére. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

4.9. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében az interneten elérhetővé tett vagy továbbított állományok, a nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló Eker. tv. alapján az Előfizető minősül a tartalomért felelős szolgáltatónak.

4.10. Az Eker. tv. alapján Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül, így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Előfizető által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett jogsértő tartalmakért. Amennyiben Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Előfizető által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat vagy az adatokhoz való hozzáférést korlátozza.

4.11. Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el, a Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Előfizetőt, vagy, ha a tárolt elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató ezen eljárása nem számít a Szerződés megszegésének.

4.12. Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget.

4.13. Szolgáltató a Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat valamint a birtokába jutott adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében a Szerződéssel kapcsolatos igények megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított öt évig megőrzi.

4.14. Előfizető tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.

4.15. Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Előfizető az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni illetve, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

4.16. Előfizető a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.

4.17. Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

4.18. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Előfizető a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésére alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe vehet, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

Szolgáltatásainkat csak jogszerű célra és módon használhatja, felelősséggel tartozik az okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért. Szintén felelősséggel tartozik a telepített programok biztonságáért, azok frissítéséért, feltörésük megakadályozásáért. Köteles biztonságos jelszavakat használni, ezeket illetékteleneknek nem adhatja ki. A jogosulatlan hozzáférések okozta kár az ön felelőssége. Partnerszolgáltatóink hálózati incidens miatti korlátjai miatt minket nem terhel felelősség. Szerzői jogilag védett alkotások illegális hálózatra ki vagy hálózatról bekerülését minden elvárható módon köteles megakadályozni. Bejelentés esetén a szolgáltatását korlátozhatjuk vagy felmondhatjuk. Ha bizonyíthatóan a mi hibánkból történt adatvesztés, a szolgáltatásra eső tárgyhavi díjat visszafizetjük. Egyéb károk költségeit a szolgáltatás sajátosságából adódóan nem térítjük meg. A vonatkozó törvények szerint a tartalomért felelős szolgáltatónak ön minősülsz. A jogsértő tartalmakért is ön felel, ha ilyen adatok miatt kapunk hivatalból megkeresést, akkor a törvény szerint intézkedünk a jogsértő adatok korlátozása érdekében. Ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tételt a bírósági határozat kézhez vételét követő egy munkanapon végrehajtjuk és erről haladéktalanul tájékoztatjuk. A hozzáférhetetlenné tétel megszüntetését és az adat visszaállítását az erre kötelező bírósági határozat kézhezvételét követően egy napon belül végrehajtjuk. A szerződésedhez tartozó dokumentumokat és adatokat a szerződés megszűnésétől számítva legalább egy, legfeljebb öt évig megőrizzük. Ha adatainkban kárt okoz, teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Vis major esetén sem önnek, sem nekünk nem keletkezik szerződés szerinti kötelezettség nem, vagy hibás teljesítéséért. Bármely kötelezettségünk teljesítéséhez vehetünk igénybe alvállalkozót vagy közreműködőt, azok tevékenységéért azonban úgy felelünk, mintha magunk végeztük volna el.

5. A Szerződés hatálya és megszűnése

5.1. A Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.

5.2. A szerződéskötés menete:

Az Előfizető a megrendelését online, a Szolgáltató internetes oldalán juttathatja el Szolgáltató felé.

A Megrendelés felület alatt az Előfizetőnek:

- amennyiben nem regisztrált, fiókot kell regisztrálnia az Előfizetőnek a Szolgáltató internetes oldalán,

- be kell lépnie a Szolgáltató internetes oldalára, ki kell töltenie a valóságnak megfelelő adatokkal a személyes adatait a "Profilom" menüpont alatt,

- ki kell választania a megrendelni kívánt Szolgáltatás Csomagot,

- a "Kosár" oldalon ellenőriznie kell a saját adatait és a megrendelni kívánt Szolgáltatás Csomagot,

- Előfizetőnek véglegesíteni kell a megrendelését.

5.3. Az adatbeviteli hibák javítására a felületen keresztül végig lehetőség van egészen a megrendelés véglegesítéséig.

5.4. A megrendelés leadására, szerződéskötésre magyar nyelven van lehetőség. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el.

5.5. Az elküldött megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Előfizető által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló email Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Az Előfizető rendelésétől számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló email nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.

5.6. Szolgáltató internetes honlapján keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

5.8. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előre fizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.

5.9. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti.

5.10. A Szerződés felmondása írásban, emailben, a Szolgáltató online ügyfélszolgálatán vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg amennyiben a Szolgáltatás rendelkezik erre vonatkozó felülettel.

5.11. Az Előfizető a Szerződés megszűnéséig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött programokat és adatokat eltávolítani. A Szerződés megszűnésekor az ilyen programok és adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Online felületünkön megkötött szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződéskötés menetét lépésről lépésre leírjuk, a folyamat során megadott adatokat a megrendelés véglegesítéséig javítani lehet. A megrendelést 48 órán belül automatikus levélben visszaigazoljuk. A visszaigazolás a megrendelés részünkről történő elfogadását jelenti, ez által érvényes szerződés jön létre. Ha 48 órán belül nem történik visszaigazolás, vagy nem fogadjuk el a megrendelést, akkor nem jön létre a szerződés. Ha 48 órán túl érkezik automatikus visszaigazoló e-mail, az már részünkről nem tekinthető a rendelés elfogadásának. A honlapon kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem iktatjuk. A szerződést mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja. Lehetősége van azonnal, vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára időzíteni a felmondást. Ha a szerződését fel akarja mondani, azt megteheti írásban, e-mailben vagy a szolgáltatás erre vonatkozó felületén (amennyiben az adott szolgáltatás rendelkezik ilyen felülettel). A szerződés megszűnésekor minden adatot automatikusan törlünk.

6. A Szerződés módosítása

6.1. Előfizető a Szolgáltató által biztosított online felületen keresztül jogosult az általa igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatos technikai paramétereket önállóan módosítani amennyiben erre a Szolgáltató által biztosított online felület lehetőséget ad. Szolgáltató a változtatást csak akkor jogosult megtagadni, ha a módosított Szolgáltatás nyújtásához nem áll rendelkezésére megfelelő kapacitása vagy ha a módosítás végrehajtása esetén a Szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek nem teljesülnének (hibás konfiguráció).

6.2. Az igénybe vett Szolgáltatások bővítését a Szolgáltató az alábbiak szerint biztosítja:

- módosítani csak azonos témájú Szolgáltatás Csomagról azonos témájú Szolgáltatás Csomagra lehetséges,

- csak magasabb paraméterű Szolgáltatás Csomagra lehetséges módosítani,

- módosítás előtt a Szolgáltató jelen Szolgáltatási Csomag időarányos részét rendeléskor jóváírható kód formájában az Előfizető rendelkezésére bocsájtja;

- az Előfizető a Szolgáltató online felületén belépve megrendeli a kívánt magasabb paraméterű Szolgáltatás Csomagot, a megadott kód érvényesítésével jóváírja az előző Szolgáltatás Csomag időarányos díját majd véglegesíti megrendelését,

- a Szolgáltató az Előfizetőnek 24 órát biztosít arra, hogy a módosított Szolgáltatás tárhelyére adatait átemelje, Előfizető kérésére ebben díjmentesen segítséget nyújt,

- a Szolgáltató 24 óra leteltével a módosított kisebb paraméterű Szolgáltatás Csomaghoz tartozó tárhelyet és annak minden adatát törli.

6.3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 7 nappal megelőzően köteles írásban vagy emailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.

6.4. Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) a Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 7 nappal megelőzően írásban vagy email útján elküldeni. Ha az Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 7 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.

6.5. A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.

6.6. Amennyiben Előfizető olyan szerződésmódosításhoz kéri a Szolgáltató közreműködését, amelyet a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatási felületen önállóan is megtehetne, a Szolgáltató jogosult a módosításért külön díjat felszámítani.

A szolgáltatás paramétereit az Ügyfélkapu felületünkön keresztül tudja módosítani. Egyes esetekben a módosítás nem végrehajtható. Csak akkor tagadhatjuk meg a módosítást, ha nincs elég kapacitásunk, vagy ha az új beállítások hibásak. Bővítés esetén a módosítás hasonlóról-hasonlóra elv szerint lehetséges pl.: webtárhelyről-webtárhelyre. A módosítás folyamatába célszerű a Szolgáltató díjmentes segítségét igénybe venni, a módosítás minden esetben új Szolgáltatás megrendelésesével jár, mely során a díjkülönbözetet a Szolgáltató által biztosított kupon jóváírás felhasználásával kell rendezni. Erőforrás csökkentés alapú módosítás nem lehetséges. A díjszabás esetleges módosításáról annak életbe lépését 7 nappal megelőzően értesítjük. Az ÁSZF módosítására csak indokolt esetben kerülhet sor, ennek hatályba lépéséről legalább 7 nappal korábban írásos vagy e-mailes értesítést küldünk. Ha az elküldést követő 7 napon belül nem mondja fel a szolgáltatását, akkor a módosításokat elfogadottnak tekintjük. A szerződés bármely egyéb részének módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban lehetséges.

7. Együttműködés és kapcsolattartás

7.1. Felek az emailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az email. Szolgáltató minden közleményét, értesítését emailben küldi az Előfizetőnek.

7.2. Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt email útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.

7.3. Előfizető a Megrendelőlapon adja meg az adatait.

7.4. Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 7 napon belül az erre rendelkezésre álló online felületen frissíteni a megváltozott adatokat. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.

7.5. Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. A Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Előfizető köteles a kapcsolattartásra olyan magán email címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető.

7.6. Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott email cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott email címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot.

7.7. Azokban az esetekben, ahol a Szerződés emailben történő közlést tesz lehetővé az email-üzenet kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.

7.8. Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha az Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – az Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.

7.9. Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.

7.10. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.

7.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.

7.12. Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, az Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

7.13. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.

7.14. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

A kommunikáció során a hivatalos írásos forma egymás között az e-mail. Az értesítés hivatalos módja is szintén az e-mail, minden közleményt, értesítést e-mailben küldünk. A szerződés teljesülésére vonatkozó minden lényeges körülményről tájékoztatnunk kell egymást írásban. Sürgős telefonos tájékoztatás esetén írásban kell visszaigazolni az üzeneteket. A megrendelőlapon megadott kapcsolattartó adataikat, önnek kell megadni. Ezeknek az adatoknak valósaknak kell lenni, ha bármiben változás áll be, az ügyfélkapun keresztül 7 napon belül módosítania kell ezeket. Kapcsolattartásra olyan e-mail címeket kell megadnia, amelyek nem a szolgáltatáshoz kapcsolódnak, és a szolgáltatás esetleges korlátozása vagy megszűnése esetén is elérhetők maradnak. Csak a kapcsolattartás céljára megadott e-mail címek segítségével tudja felvenni velünk a kapcsolatot, ez alapján tudjuk önt beazonosítani. Az e-mailt kézbesítettnek tekintjük az elküldést követő második munkanapon belül, kivéve, ha az elküldésről hibaüzenetet kapunk vissza. Sürgős esetekben a megadott elérhetőségeken próbáljuk meg felvenni önnel a kapcsolatot – ha nem sikerül, akkor saját belátásunk szerint járunk el. Az esetleges jogsértések felderítése érdekében együttműködünk az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal, ilyen esetekben kárigényt nem nyújthat be. Ami ebben az ÁSZF-ben nincs rögzítve, azokra a Ptk. vonatkozó jogszabályai érvényesek, jogvita esetén pedig a területileg illetékes bírósághoz lehet fordulni.

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási feltételek hatályos 2021. május 21. napjától kezdődően.


Top